Begeleiden en beoordelen

Uitgangspunt is, dat vereniging en official ervoor zorgen dat de official zo veel mogelijk in zijn/haar bevoegdheid kan fungeren zodat die aan de voorwaarden voor begeleiding en/of beoordeling kan voldoen. Nadat aan de minimale voorwaarden is voldaan, zorgt de Taakgroep Beoordelingen van de Regio Werkgroep Zwemofficials (RZO) ervoor dat er begeleiding(en) dan wel beoordeling plaatsvinden.
Hiervoor ontvangt de official (a2, aJ en aK) ruim vooraf vanuit de Taakgroep Beoordelingen een mail waarin bericht wordt dat hij/zij is ingedeeld voor een wedstrijd (niveauwedstrijd, regiocompetitie, minioren/junioren-, swimkick/juniorencircuit) om beoordeeld te worden. Uiteraard zal hierbij, zoveel mogelijk, rekening gehouden worden dat de vereniging van de official, ook aan deze wedstrijd deelneemt.
Tijdens de Regiokampioenschappen  vinden geen beoordelingen plaats. Het behouden van de bevoegdheid ligt in de handen van vereniging en official door ervoor te zorgen dat de official voldoende in zijn bevoegdheden fungeert.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de KNZB carrièregang.

Bij vragen over beoordelingen kunt u een mail sturen naar:

Bevoegdheid Tijdwaarnemer a4 → 4

 • Cursus: 3 van de 4 avonden gevolgd van de cursus Tijdwaarnemer
 • Examen: geslaagd voor het examen, waarbij 1x herkansing mogelijk is
 • Aantal wedstrijden gefungeerd als Tijdwaarnemer a4: 2 wedstrijden**
 • Begeleiding: niet van toepassing
 • Tijdsduur: binnen 1 jaar na de cursus moet er een “goed” beoordeling hebben plaatsgevonden, anders dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
 • Beoordeling: De vereniging zorgt ervoor dat de official als TW/KP op de afgesproken wijze bij de bovengenoemde wedstrijden wordt aangemeld. De RZO kijkt vervolgens in de opstelling welke officials voor beoordeling in aanmerking komen
 • Behoud van bevoegdheid 4: tenminste 3 keer per jaar fungeren**, ongeacht in welke functie.

Bevoegdheid Tijdwaarnemer 4 → 3

 • Opmerking: Het is een vrije keus van een official om in aanmerking te komen voor deze bevoegdheid.
 • Cursus: niet van toepassing
 • Examen: niet van toepassing
 • Voorwaarden om voor 3 in aanmerking te komen: Minimaal 1 jaar de bevoegdheid 4 en in een periode van maximaal 2 jaar ten minste bij 6 wedstrijden* gefungeerd** hebben
 • Begeleiding: niet van toepassing
 • Beoordeling: De vereniging zorgt ervoor dat de official als TW/KP op de afgesproken wijze bij de bovengenoemde wedstrijden wordt aangemeld. De RZO kijkt vervolgens in de opstelling welke officials voor beoordeling in aanmerking komen
 • Behoud van bevoegdheid 3: tenminste 4 keer per jaar fungeren**, ongeacht in welke functie.

Bevoegdheid Jurysecretaris aJ→J

 • Cursus: Alle avonden gevolgd van de cursus Jurysecretaris. Voor kandidaten die geen andere bevoegdheid hebben is er een aparte avond voor uitleg van het reglement.
 • Examen: niet van toepassing
 • Aantal wedstrijden gefungeerd als aJ vóór begeleiding: 2 wedstrijden**
 • Tijdsduur: binnen 1 jaar na de cursus moet er een “goed” beoordeling hebben plaatsgevonden, anders dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
 • Begeleiding: De RZO nodigt de official uit voor een begeleiding. Bij negatief resultaat is er 1x herkansing mogelijk.
 • Beoordeling: Na een begeleiding met als resultaat “goed”, nodigt de RZO de official uit voor een beoordeling bij één van bovengenoemde wedstrijden.
 • Behoud van bevoegdheid J: tenminste 4 keer per jaar te fungeren**, ongeacht in welke functie.

Bevoegdheid Starter a2 →2

 • Cursus: Beide avonden gevolgd van de cursus Starter. Voor kandidaten die geen andere bevoegdheid hebben is er een aparte avond voor uitleg van het reglement.
 • Bijzonderheden: Voor een starter is het essentieel dat deze over een goed stemvolume beschikt en dat ook gedurende de hele wedstrijd vol kan houden, zodat het startcommando voor alle deelnemers en officials goed hoorbaar is (zonder te schreeuwen), ook bij een 8 banen, 50 meter bad. Het belang van stemvolume en draagwijdte wordt vaak onderschat, vandaar dat een stemtest onderdeel uitmaakt van de cursus. Ervaring leert dat starters die in aanvang niet over het juiste stemvolume beschikken, dit over de tijd zelden kunnen verbeteren.
 • Examen: niet van toepassing
 • Tijdsduur: binnen 1 jaar na de cursus moet er een “goed” beoordeling hebben plaatsgevonden, anders dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
 • Begeleiding: De RZO nodigt de official uit voor 2 begeleidingen. Bij negatief resultaat is er 1x herkansing mogelijk, daarna dient te cursus opnieuw gevolgd te worden.
 • Beoordeling: Na twee begeleidingen waarvan minimaal 1 met als resultaat “goed”, nodigt de RZO de official uit voor beoordeling bij één van bovengenoemde wedstrijden. 
 • Behoud van bevoegdheid 2: tenminste 4 keer per jaar te fungeren**, waarvan minimaal 2x als starter**.

Bevoegdheid K – Kamprechter

 • Toelating: Om tot de cursus te worden toegelaten moet u door de RZO geschikt worden geacht om de functie van Kamprechter te vervullen, dient u de bevoegdheid 3 hebben en minstens 8 wedstrijden in deze bevoegdheid te hebben gefungeerd.
 • Cursus: 3 van de 4 avonden gevolgd van de cursus Kamprechter.
 • Examen: geslaagd voor het examen, waarbij 1x herkansing mogelijk is.
 • Aantal wedstrijden gefungeerd als aK vóór begeleiding: 2 wedstrijden**
 • Tijdsduur: binnen 2 jaar na de cursus moet de aanstelling als K hebben plaatsgevonden, anders dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
 • Begeleiding: De RZO nodigt de official uit voor 1 begeleiding. Bij negatief resultaat is er 1x herkansing mogelijk, daarna dient te cursus opnieuw gevolgd te worden.
 • Beoordeling: Er zijn 2 beoordelingen. Tijdens de 1e beoordeling zal de kamprechter worden beoordeeld op zijn functioneren als kamprechter, dat wil zeggen opnemen van de volgorde van aankomst en controle zwemslagen. De 2e beoordeling kan alleen plaatsvinden wanneer de 1e beoordeling positief is.Tijdens deze 2e beoordeling zal de kandidaat worden beoordeeld op zijn/haar functioneren als scheidsrechter (met de bevoegdheid K mag men immers ook als scheidsrechter fungeren); de kamprechter zal onder leiding van een bevoegde 1 een ruim vooraf afgesproken deel van de juryvergadering doen (bijv. slagen of taken) en meekijken bij de controle van het proces-verbaal. Bij de beoordeling zal er rekening mee gehouden worden dat het een beoordeling voor de bevoegdheid K betreft. Bij deze beoordeling zal de kandidaat onder direct toezicht van de scheidsrechter een aantal programma nummers zelfstandig leiden; de scheidsrechter heeft hierbij altijd de bevoegdheid in te grijpen. Voor beide beoordelingen geldt dat een herkansing mogelijk is, daarna dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
 • Opmerkingen: De aanstelling zal pas geschieden nadat de kandidaat de bevoegdheid J heeft behaald.
 • Behoud van bevoegdheid K: per jaar bij ten minste 4 wedstrijden* fungeren** ongeacht de functie en de jaarlijkse applicatiebijeenkomst bijwonen, die georganiseerd wordt door de RZO (afwezigheid door bijzondere omstandigheden in overleg met en naar beoordeling RZO).

Bevoegdheid 1 - Scheidsrechter

Voor een uitleg over de bevoegdheid 1 - Scheidsrechter Klik hier

Toelichting

*= wedstrijden waaraan uitsluitend startvergunninghouders deelnemen.
** = te organiseren door vereniging en official

Beoordelaars en begeleiders

De Regio beschikt voor alle bevoegdheden over gekwalificeerde beoordelaars en begeleiders uit haar eigen bestand aan zwemofficials. In overleg met een beoordelaar/begeleider wordt door de RZO aan hem/haar een wedstrijd en beoordelings/begeleidingskandidaten toegewezen. De gemaakte keuzes worden opgenomen in de juryopstelling voor de desbetreffende wedstrijd.

Formulieren voor beoordelaars en begeleiders

De beoordelings/begeleidingsformulieren kunnen hieronder worden opgehaald.

Ingevulde en ondertekende beoordelings/egeleidingsformulieren graag inscannen (een foto maken met een smartphone mag ook) en via e-mail () inzenden.

Beoordelingsformulier 4

Beoordelingsformulier 3

Begeleidingsformulier 2

Beoordelingsformulier 2

Begeleidingsformulier J

Beoordelingsformulier J

Begeleidingsformulier K

Beoordelingsformulier eerste beoordeling K

Beoordelingsformulier tweede beoordeling K